Trung tâm Dịch vụ, Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi Nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

Chức năng - Nhiệm vụ

19/03/2019 03:20     11467

   
*Chức năng:

Là đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tham mưu Lãnh đạo Trường tổ chức và thực hiện các hoạt động gắn kết, hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; tổ chức các hoạt động khởi nghiệp của trường, cụ thể như sau:

  1. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động gắn kết giữa Nhà trường với doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội liên quan đến thị trường lao động, các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên. 
  2. Tham mưu Lãnh đạo Trường và hỗ trợ các khoa, chương trình đào tạo  trong các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
  3. Tìm kiếm, huy động, tiếp nhận tài trợ các nguồn lực (nhân lực, thiết bị, tài chính) của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm hỗ trợ học bổng và nhu cầu học tập của sinh viên.

*Nhiệm vụ:

- Xây dựng, mở rộng và phát triển bền vững mối quan hệ gắn kết các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ hoạt động của Trường theo tầm nhìn và sứ mạng của Trường.

- Tìm kiếm thị trường lao động trong và ngoài nước để tạo việc làm (toàn thời gian và bán thời gian cho sinh viên, sinh viên tốt nghiệp của Trường.

- Dự báo nhu cầu, xu thế và những yêu cầu của thị trường lao động với những ngành nghề mới từ đó khuyến cáo điều chỉnh công tác đào tạo của Trường.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu của Trường.

- Điều phối và đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên và giảng viên Trường.

- Tham gia các dự án trong và ngoài nước theo chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Trường.